قیمت میلگرد ساده

  • قیمت میلگرد ساده> میلگرد ساده متین

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت میلگرد ساده > میلگرده ساده متین

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
حالت
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
10
A1
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
246/000
2
12
A1
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
246/000
3
14
A1
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
246/000
4
16
A1
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
246/000
5
18
A1
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
246/000
6
20
A1
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
246/000
7
22
A1
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
246/000
8
25
A1
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
246/000
  • قیمت میلگرد ساده> میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت میلگرد ساده > میلگرده ساده کویر کاشان

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
حالت
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
5/5
A1
کلاف
بنگاه تهران
کیلوگرم
214/000
2
6/5
A1
کلاف
بنگاه تهران
کیلوگرم
214/000
  • قیمت میلگرد ساده> میلگرد ساده نطنز

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت میلگرد ساده > میلگرده ساده نطنز

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
حالت
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
5/5
A1
کلاف
بنگاه تهران
کیلوگرم
219/000
2
6/5
A1
کلاف
بنگاه تهران
کیلوگرم
219/000
  • قیمت میلگرد ساده> میلگرد ساده ابهر

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت میلگرد ساده > میلگرده ساده ابهر

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
حالت
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
5/5
A1
کلاف
بنگاه تهران
کیلوگرم
214/000
2
6/5
A1
کلاف
بنگاه تهران
کیلوگرم
214/000
Call Now Button02168517000