قــیــمــت مــیــلــگـــرد بــســتــر

قیمت میلگرد بستر

آخرین به روز رسانی : امروز

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
حالت
واحد
محل بارگیری
قیمت (ریال )
1
5/5
3 متری
شاخه
بنگاه تهران
295/000
2
11
3 متری
شاخه
بنگاه تهران
311/000
3
15
3 متری
شاخه
بنگاه تهران
325/000
درخواست مشاوره

زهــرا راد

استعـلام و مشـاوره رایـگان

02168517000