قـیـمــت مــیــلــگـــرد آجـــدار

قیمت روز میلگرد> میلگرد ابهر

آخرین به روز رسانی : امروز

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
222/000
2
10
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
222/000
3
10
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223/000
4
12
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223/000
5
14
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223/000
6
16
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223/000
7
18
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223/000
8
20
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223/000
9
22
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223/000
10
25
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223/000
قیمت روز میلگرد> میلگرد امیرکبیر

آخرین به روز رسانی : امروز

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
10
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
245/000
2
10
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
251/000
3
12
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
246/000
5
14
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
242/000
6
16
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
242/000
7
18
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
242/000
8
20
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
242/000
9
22
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
242/000
10
25
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
242/000
11
28
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
244/000
12
32
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
244/000
قیمت روز میلگرد> میلگرد بافق یزد

آخرین به روز رسانی : امروز

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
261/000
2
10
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
247/000
3
12
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
245/000
4
14
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
231/000
5
16
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
231/000
6
18
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
229/000
7
20
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
229/000
8
22
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
229/000
9
25
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
229/000
10
28
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
229/000
11
32
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
229/000
قیمت روز میلگرد> میلگرد هیربد

آخرین به روز رسانی : امروز

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
A2
درب کارخانه
کیلوگرم
227/000
2
10
A2
درب کارخانه
کیلوگرم
227/000
3
12
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
225/000
4
14
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
221/000
5
16
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
221/000
6
18
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
221/000
7
20
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
221/000
8
22
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
221/000
9
25
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
221/000
10
28
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
221/000
11
32
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
221/000
قیمت روز میلگرد> میلگرد پرشین

آخرین به روز رسانی : امروز

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
A2
درب کارخانه
کیلوگرم
235/000
2
10
A2
درب کارخانه
کیلوگرم
235/000
3
12
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
231/000
4
14
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
224/000
5
16
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
224/000
6
18
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
224/000
7
20
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
224/000
8
22
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
224/000
9
25
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
224/0000
10
28
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
224/000
11
32
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
224/000
درخواست مشاوره

زهــرا راد

استعـلام و مشـاوره رایـگان

02168517000