قیمت میلگرد آجدار

  • قیمت روز میلگرد> میلگرد ابهر

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز میلگرد > میلگرد ابهر

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
205/000
2
10
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
198/000
3
10
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
198/000
4
12
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
198/000
5
14
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
196/000
6
16
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
196/000
7
18
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
196/000
8
20
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
196/000
9
22
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
196/000
10
25
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
196/000
  • قیمت روز میلگرد> میلگرد امیرکبیر

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز میلگرد> میلگرد امیر کبیر

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
10
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
204/000
2
10
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
209/000
3
12
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
216/000
5
14
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
202/000
6
16
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
202/000
7
18
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
202/000
8
20
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
202/000
9
22
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
202/000
10
25
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
202/000
11
28
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
203/000
12
32
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
203/000
  • قیمت روز میلگرد> میلگرد بافق یزد

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز میلگرد> میلگرد بافق یزد

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
226/000
2
10
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
213/000
3
12
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
206/000
4
14
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
201/000
5
16
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
201/000
6
18
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
200/000
7
20
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
200/000
8
22
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
200/000
9
25
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
200/000
10
28
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
200/000
11
32
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
200/000
  • قیمت روز میلگرد> میلگرد هیربد

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز میلگرد > میلگرد هیربد

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
A2
درب کارخانه
کیلوگرم
203/000
2
10
A2
درب کارخانه
کیلوگرم
200/000
3
12
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
201/000
4
14
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
197/000
5
16
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
197/000
6
18
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
197/000
7
20
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
197/000
8
22
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
197/000
9
25
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
202/000
10
28
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
202/000
11
32
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
198/000
  • قیمت روز میلگرد> میلگرد پرشین

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز میلگرد > میلگرد پرشین

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
A2
درب کارخانه
کیلوگرم
207/000
2
10
A2
درب کارخانه
کیلوگرم
207/000
3
12
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
203/000
4
14
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
199/000
5
16
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
199/000
6
18
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
199/000
7
20
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
199/000
8
22
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
199/000
9
25
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
199/000
10
28
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
199/000
11
32
A3
درب کارخانه
کیلوگرم
199/000
Call Now Button02168517000