قیمت تیرآهن

  • قیمت روز تیر آهن> تیرآهن ذوب آهن

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز تیر آهن > تیر آهن ذوب آهن

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
12
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
36/900/000
2
14
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
37/400/000
3
16
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
43/000/000
4
18
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
51/400/000
5
20
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
68/300/000
6
22
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
75/700/000
7
24
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
87/000/000
8
27
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
101/000/000
9
30
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
121/600/000
  • قیمت روز تیر آهن> تیرآهن ترک

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز تیر آهن > تیر آهن ترک

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
8
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
33/900/000
2
10
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
48/600/000
  • قیمت روز تیر آهن> تیرآهن فایکو

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت روز تیر آهن > تیر آهن فایکو

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
سایز
استاندارد
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
14
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
30/800/000
2
16
12 متری
بنگاه تهران
شاخه
40/100/000
Call Now Button02168517000