قیمت تسمه

  • قیمت تسمه> تسمه ماشین کاری

آخرین به روز رسانی : امروز

  • قیمت تسمه> تسمه ماشین کاری

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
ضخامت
عرض
حالت
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
3 میل
20 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
380/000
2
3 میل
25 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
380/000
3
3 میل
30 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
380/000
4
3 میل
35 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
380/000
5
3 میل
40 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
380/000
6
3 میل
45 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
380/000
7
3 میل
50 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
380/000
8
3 میل
55 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
380/000
9
3 میل
60 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
380/000
10
4 میل
20 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
370/000
11
4 میل
25 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
370/000
12
4 میل
30 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
370/000
13
4 میل
35 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
370/000
14
4 میل
40 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
370/000
15
4 میل
45 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
370/000
16
4 میل
50 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
370/000
17
4 میل
55 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
370/000
18
4 میل
60 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
370/000
19
5 میل
20 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
20
5 میل
25 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
21
5 میل
30 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
22
5 میل
35 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
23
5 میل
40 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
24
5 میل
45 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
25
5 میل
50 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
26
5 میل
55 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
27
5 میل
60 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
28
5 میل
80 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
29
5 میل
100 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
30
6 میل
20 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
371/000
31
6 میل
3
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
330/000
32
"4
4
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
339/000
33
"4
5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
353/000
34
"4
6
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
353/000
35
"5
2/5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
330/000
36
"5
3
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
330/000
37
"5
4
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
339/000
38
"5
5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
353/000
39
"5
6
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
353/000
40
"6
2/5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
330/000
41
"6
3
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
330/000
42
"6
4
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
339/000
43
"6
5
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
353/000
44
"6
6
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
353/000
Call Now Button02168517000