قـیـمــت تـسمــه

آخرین به روز رسانی : امروز

آخرین به روز رسانی : امروز

ردیف
ضخامت
عرض
حالت
محل بارگیری
واحد
قیمت (ریال )
1
3 میل
20 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
410/000
2
3 میل
25 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
410/000
3
3 میل
30 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
410/000
4
3 میل
35 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
410/000
5
3 میل
40 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
410/000
6
3 میل
45 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
410/000
7
3 میل
50 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
410/000
8
3 میل
55 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
410/000
9
3 میل
60 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
410/000
10
4 میل
20 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
411/000
11
4 میل
25 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
411/000
12
4 میل
30 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
411/000
13
4 میل
35 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
411/000
14
4 میل
40 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
411/000
15
4 میل
45 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
411/000
16
4 میل
50 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
411/000
17
4 میل
55 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
411/000
18
4 میل
60 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
411/000
19
5 میل
20 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
20
5 میل
25 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
21
5 میل
30 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
22
5 میل
35 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
23
5 میل
40 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
24
5 میل
45 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
25
5 میل
50 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
26
5 میل
55 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
27
5 میل
60 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
28
5 میل
80 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
29
5 میل
100 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
420/000
30
6 میل
20 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
429/000
31
6 میل
25 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
429/000
32
6 میل
30 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
429/000
33
6 میل
35 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
429/000
34
6 میل
40 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
429/000
35
6 میل
45 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
429/000
36
6 میل
50 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
429/000
37
6 میل
55 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
429/000
38
6 میل
60 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
429/000
39
6 میل
80 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
427/000
40
6 میل
100 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
427/000
41
8 میل
30 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
427/000
42
8 میل
40 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
427/000
43
8 میل
50 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
427/000
44
8 میل
60 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
427/000
45
8 میل
80 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
427/000
46
8 میل
100 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
427/000
47
10 میل
40 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
395/000
48
10 میل
50 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
395/000
49
10 میل
60 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
395/000
50
10 میل
80 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
395/000
51
10 میل
100 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
395/000
52
10 میل
120 میل
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
390/000
درخواست مشاوره

زهــرا راد

استعـلام و مشـاوره رایـگان

02168517000